I etap – zgłaszanie propozycji paneli (do 20 kwietnia 2022 roku).  Lista zakwalifikowanych paneli zostanie ogłoszona 27 kwietnia 2022 roku.  

II etap – zgłaszanie propozycji referatów i posterów w poszczególnych panelach (lista paneli wraz z ich opisem będzie udostępniona maksymalnie 27 kwietnia 2022 roku a zgłoszenia referatów będą otwarte do 15 czerwca). Wybór konkretnego panelu będzie możliwy w formularzu zgłoszeniowym. 

III etap – informacja o przyjęciu bądź odrzuceniu referatów (do 20 czerwca).

Po informacji o przyjęciu referatów lub posteru konieczne jest uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 30 czerwca.
Po uiszczeniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres kongresmlodejnauki@ug.edu.pl

Osoby zainteresowane udziałem biernym w konferencji mogą rejestrować się na każdym etapie organizacji konferencji w rubryce zapisy. 

Opiekunowie naukowi muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Opiekunowie naukowi mogą być dołączeni do Komitetu Naukowego.  

Opiekunowie naukowi nie muszą być obecni na Kongresie. 

Organizator panelu  zobowiązuje się do dokonania selekcji zgłoszonych referatów w swoim panelu (we współpracy z opiekunem naukowym) oraz moderacji panelu w trakcie Kongresu.

Organizator panelu może być jednocześnie referującym podczas prowadzonego przez siebie panelu lub innego panelu podczas kongresu w ramach jednej opłaty konferencyjnej.