Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2018 poz. 1818
Szczegółowe opisy znajdują się na podstronie PANELE
Prosimy podać wszystkie informacje, które uznają państwo za konieczne do przekazania organizatorom.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku
(80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony
Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o kwestiach związanych
z udziałem w konferencji II Kongres Młodej Nauki oraz innych organizowanych przez
Uniwersytet Gdański wydarzeniach.
5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w wymienionych powyżej celach.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez
upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do których są
zbierane. Niepodanie danych będzie skutkowało niezapisaniem danej osoby jako uczestnika ww.
konferencji oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o organizowanych wydarzeniach
naukowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, jednak
nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, z uwzględnieniem
wymogów określonych w przepisach archiwalnych. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo
do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dłużej jednak niż do upływu okresu ich przedawnienia.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do treści swoich danych,
 prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych
w przypadkach przewidzianych prawem,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 prawo do wycofania zgody,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Zapisy kończą się 15 czerwca lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenie uznaje się za skuteczne po dokonaniu wpłaty (maksymalnie 7 dni po zgłoszeniu) na konto:

Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, lok. 107
BNP Paribas 88 1750 0012 0000 0000 2171 7401

Prosimy o wpisanie w tytule wpłaty: Kongres Młodej Nauki

Uwaga! W cenę nie jest wliczone zakwaterowanie. Zapewniamy możliwość zakwaterowania w cenie 23,76 za dobę w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego (pokoje jedno- i dwuosobowe). Więcej informacji w zakładce Zakwaterowanie.