WYBRANE PANELE PRZYPORZĄDKOWANE SĄ DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ DZIEDZINY NAUKI

NAUKI

HUMANISTYCZNE

NAUKI

SPOŁECZNE

  • mgr Chmiel Beata„Wizja publicznego transportu lokalnego a finansowanie jego funkcjonowania”
  • mgr Grząba Małgorzata„Metody i formy finansowania instytucji kultury ze środków publicznych”
  • dr Lisicki Bartłomiej „Efekt w interwału w dobie pandemii COVID-19-przykład GPW w Warszawie”
  • mgr Sobel Tomasz„ERP BI jako system informatyczny służący do zarządzania obszarem finansowym oraz obszarem raportowania”
  • mgr Syty Karolina „Analiza raportów rocznych spółdzielni socjalnych w perspektywie koncepcji accountability”
  • mgr Świeboda Wioletta„Sprawozdawczość informacji finansowych w publicznych podmiotach leczniczych w Polsce”

NAUKI

MEDYCZNE

I O ZDROWIU

NAUKI

ŚCISŁE

I PRZYRODNICZE

NAUKI

INŻYNIERYJNO

-TECHNICZNE

NAUKI

O SZTUCE

„Niniejszy panel odnosi się do szeroko rozumianej instrumentalistyki, jej miejsca w sztuce i w muzyce oraz zaprezentowania jej różnych aspektów – np. w odniesieniu do składów wykonawczych, procesu tworzenia kompozycji i kształcenia instrumentalistów.
Sztuka jest dziedziną trudną dla opisu naukowego, zwłaszcza taka, której tworzywo jest żywotne, ulotne i zmienne zarazem, której efekt można uchwycić i zbadać jedynie w chwili tworzenia. W sztuce tej twórca pierwotny – kompozytor – musi pogodzić się z faktem, iż jego dziełu nada właściwy kształt dopiero artystyczne wykonanie, opowiadając mu w subiektywny i nowy dla niego sposób, jakie kategorie estetyczne dzieło to może reprezentować. Badawcze podejście do twórczości muzycznej możliwe jest w zasadzie głównie, a może nawet jedynie na podstawie języka, którym kompozytor przekazuje wykonawcy swoje wyobrażenie o utworze – partytury. Stopień jej skomplikowania zależy m.in. od liczby wykonawców i ich roli. Choć muzyka zawsze jest jednością, to może kształtować się w rękach solistów, kameralistów oraz muzyków orkiestrowych. Zatem wykonawcą może być jedna osoba, wówczas w niczym niezmącony sposób może apodyktycznie egzekwować własne wyobrażenie o dziele, podczas wielogodzinnej praktyki w samotności. Gdy powiększa się liczba instrumentalistów, powstaje problem wzajemnego stosunku pomiędzy ich partiami. Kiedy utwór przeznaczony jest na zespół kameralny, jego członkowie wzajemnie inspirują się podczas wykonania i artystyczny kształt dzieła staje się wówczas sumą doświadczeń muzyków, przy czym każdy z nich może przejąć „dowodzenie” w momentach zaplanowanych przez kompozytora, by za chwilę oddać je jednemu z partnerów. W utworach orkiestrowych wszyscy mogą współdziałać w tworzeniu unifikacji całości brzmienia, jak dzieje się to w Symfoniach, lub współzawodniczyć, porywając za sobą innych wykonawców, jak czyni to solista w Koncercie. Instrumentalistyka to bardzo rozległy przedmiot badań i szerokie pole działalności zawodowych muzyków. Niech te kilka zarysowanych aspektów muzyki instrumentalnej i metod ich badania będzie przyczynkiem do wyboru tematów zgłaszanych referatów.
Panel poprowadzi dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, dr Maciej Gański, przy współudziale Prodziekanów tegoż wydziału: dr Magdaleny Ochlik-Jankowskiej i dra Mirosława Pachowicza.”