NAUKI

HUMANISTYCZNE,

SPOŁECZNE
i O SZTUCE

Proponowany przez nas temat panelu opiera się na naszym projekcie grantowym, realizowanym w ramach programu “Granty dla przyszłości” dla wybitnych studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Celem naszego projektu jest przeanalizowanie języka używanego w mediach w relacjach dotyczących problemu uchodźców na granicy polsko-białoruskiej z 2021 roku. Zdecydowaliśmy się na analizę tego kryzysu, ponieważ jest to temat, wokół którego powstały dwie krańcowo różne narracje. Skupiają się one na zupełnie innych aspektach tego samego problemu i w związku z tym prowadzą do przeciwnych wniosków. Pierwsza podkreśla człowieczeństwo uchodźców uwięzionych na granicy, natomiast druga zwraca uwagę na zagrożenie płynące z kierowanej przez władze białoruskie masowej migracji. 

Ponieważ projekt składa się z kilku części, planujemy w ramach panelu omówić każdą z nich jako oddzielne wystąpienie. Pierwsza obejmuje przygotowanie bazy danych, złożonej z zebranych tekstów gazet oraz dzienników internetowych za pomocą narzędzi komputerowych. Kolejna część polega na stworzeniu modeli narracyjnych na podstawie zebranych danych, czyli zestawów cech charakterystycznych dla poszczególnych narracji. Zawierają one takie dane, jak np. dobór słownictwa. W trzeciej części projektu wykryte wzorce narracyjne zostają poddane analizie pod kątem przynależności do opcji politycznych obecnych w polskim dyskursie medialnym. Oznacza to, że w ramach panelu pojawi się:

– Wystąpienie omawiające kryzys na granicy polsko-białoruskiej, jego genezę i otaczający go dyskurs publiczny;

– Wystąpienie dotyczące komputerowego przetwarzania języka naturalnego oraz utworzonych za jego pomocą modeli narracyjnych, charakterystycznych dla poszczególnych mediów;

– Wystąpienie analizujące język zawarty w analizowanych gazetach i dziennikach internetowych;

– Wystąpienie o charakterze politologicznym, przedstawiające wyniki przeprowadzonych przez nas badań pod kątem podziału politycznego narracji o uchodźcach.

Nasze badania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ łączą w sobie aspekty lingwistyki, politologii i badań nad mediami. Dzięki temu oparty na nich panel będzie wszechstronny i kompleksowo omówi podejmowany przez nas problem. 

Zuzanna Szutta

Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Opiekun Naukowy: dr Paweł Dybała

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Strefa Neuropsychologii porusza zagadnienia związane z neurobiologicznymi podłożami procesów i zaburzeń psychologicznych.
Będzie to miejsce pozwalające na zaprezentowanie analizy aktualnych badań, stawianie pytań i hipotez podpartych wiedzą naukową, a także promocję informacji o najbardziej istotnych kwestiach dla naszego społeczeństwa np. nowych metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych.
Neuropsychologia to szybko rozwijająca się dziedzina, zajmująca się poznawaniem, badaniem i opisywaniem związków zachodzących między układem nerwowym, a funkcjonowaniem psychicznym i zachowaniem się człowieka. Dostarcza wiedzy na temat zachodzących w mózgu zjawisk, które towarzyszą złożonym formom zachowania i roli, jaką w ich regulacji odgrywają poszczególne struktury mózgu. Jako dziedzina z pogranicza medycyny i psychologii łączy badaczy z obu dziedzin i zachęca do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych i projektów.

Patrycja Tomczak

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr Aleksandra Mańkowska

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tematyka panelu w swoim zamierzeniu skupia się na szeroko pojętych aspektach nauk ekonomicznych. Głównym jego celem jest zgłębienie zagadnień funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej w obecnych, turbulentnych warunkach gospodarczych i społecznych z punktu widzenia ekonomii, finansów i zarządzania. Uczestnicy panelu skoncentrują swoją uwagę na takich zagadnieniach jak np.: działalność producentów i konsumentów w obecnych realiach; mikro i makroekonomiczne zależności występujące na rynkach; przedsiębiorczość; rola państwa oraz instytucji wspierających rynek; finanse przedsiębiorstw, ubezpieczeń i gospodarstw domowych; rynki finansowe; rachunkowość i sprawozdawczość podmiotów gospodarczych; wyzwania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami; wzrost zrównoważony; zarządzanie informacją.
Wszystkich studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki skupiających swoje zainteresowania badawcze w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości serdecznie zapraszam do zapisywania swoich wystąpień.

dr Bartłomiej Lisicki

Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Opiekun Naukowy: dr Wioletta Świeboda

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Na długi wiek XIX przypadły głębokie przemiany i przeobrażenia obejmujące wszystkie aspekty życia, od idei politycznych po życie codzienne jednostek. Nierzadko nowy obraz świata, który powstał pod ich wpływem, niewiele różnił się od tego współczesnego nam. Historiografia w Polsce Ludowej natrafiała jednak na ograniczenia związane z opisem dziejów regionów znajdujących się w dziewiętnastym stuleciu w granicach Królestwa Prus, a następnie Cesarstwa Niemieckiego, skupiając się na innych rozdziałach ich historii. Do tej grupy zaliczały się również Gdańsk i Żuławy, których losy w XIX wieku w bliższych szczegółach dopiero obecnie badają nieskażeni ideologią minionej epoki młodzi historycy. Sięganie do niekiedy nietkniętych jeszcze źródeł pozwala im na odrzucanie utartych uproszczeń, przedstawienie nowych faktów i wskazanie skomplikowanych losów jednostek.

Kajetan Olejko

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr Radosław Kubus

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Celem panelu jest wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu informatyzacji postępowania sądowego (cywilnego, karnego, sądowoadministracyjnego) wskazujących dotychczasowy stan implementacji nowych technologii w pracy organów procesowych oraz stron i uczestników postępowania. Szczególny nacisk położony zostanie na potencjalne kierunki dalszej informatyzacji oraz refleksja nad możliwymi zagrożeniami związanymi z szerszym wykorzystaniem systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Zakres tematyczny panelu jest szeroki i może obejmować zróżnicowane zagadnienia np. wymiany informacji między podmiotami postępowania sądowego, wpływem nowych technologii na czas prowadzenia sprawy, protokołu elektronicznego, postępowań prowadzonych w sposób elektroniczny całościowo lub wycinkowo oraz oceną dotychczasowego stanu prawnego. Mile widziane będą również propozycje referatów odnoszące się do wpływu pandemii COVID-19 na przebieg postępowania w kontekście wykorzystania instrumentów komunikacji zdalnej, a także zapewnienia konstytucyjnego prawda do sądu i równości stron.

Tematyka panelu jest kierowana zarówno do teoretyków, badaczy (studentów, doktorantów, pracowników naukowych) jak i praktyków wykonujących zawody prawnicze.

Proponowane obszary tematyczne:
– wykorzystanie nowych technologii w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowoadministracyjnym;
– konstytucyjne prawo do sądu a informatyzacja postępowania sądowego;
– ochrona danych osobowych podmiotów postępowania a wykorzystania nowych technologii;
– perspektywy dalszej informatyzacji – potencjalne kierunki zmian;
– sposoby informatyzacji postepowania (sposób wycinkowy i całościowy)
– wykluczenie cyfrowe jako przeszkoda dalszej informatyzacji postępowania;
– Covid-19 jako akcelerator zmian w obrębie wykorzystania nowych technologii w procesie sądowym.

Obszary tematyczne stanowią wyłącznie przykładowe propozycje, a mile widziane będą referaty wykraczające poza ww. obszary tematyczne albo poruszające odmienne zagadnienia związane z tematyką panelu.

Organizatorzy panelu zastrzegają możliwość selekcji referatów w oparciu o przesłane abstrakty (do 300 wyrazów). 

Jakub Bródka

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr hab. Maciej Wojciechowski

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Odpowiednio ukierunkowana innowacja produktowa może być kluczowym czynnikiem zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa. Z drugiej strony współczesny konsument wpisujący się w założenia ekonomicznej inżynierii behawioralnej również oczekuje innowacji produktowych. W ostatnim czasie na rynku pojawia się coraz więcej produktów o wielu różnych nowych lub dotychczas nieznanych cechach i zastosowaniach.
Biorąc pod uwagę wymagania i oczekiwania definiowane przez obie strony rynku, temat dotyczący innowacji produktowych na rynku spożywczym jest aktualny i niezwykle interesujący. Tematyka panelu będzie oscylować wokół wszelkiego rodzaju innowacji produktowych pojawiających się na rynku żywności, jak również obserwowanych trendów w zachowaniach konsumentów, które są istotne z punktu widzenia ich wpływu na pojawianie się innowacji produktowych. Podczas dyskusji w ramach panelu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy współczesne innowacje produktowe na rynku spożywczym uzyskują akceptację konsumentów?

mgr inż. Anna Kamińska

Afiliacja: Uniwersytet Morski w Gdyni
Opiekun Naukowy: dr hab. inż. Przemysław Dmowski

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Choć każda dyscyplina naukowa posiada sobie tylko tożsamy aparat pojęciowy i metodologię prowadzenia badań, nie ulega wątpliwości, że zauważalna jest coraz częściej tendencja do zacierania się granic pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Widać to zwłaszcza w materii badań humanistycznych i społecznych, w których ową interdyscyplinarność należy traktować jako walor, wzajemne czerpanie z teorii właściwych każdej z dyscyplin, poszerza znacząco pola badawcze, otwiera przed naukowcem możliwość wielowątkowej analizy, która może zaowocować wnioskami, których nie udałoby się wydobyć, gdyby nie wspomagania się teoriami z siostrzanych dyscyplin. Doskonałym przykładem takiej korelacji są badania prowadzone przez historyków, politologów, językoznawców i socjologów. Nie brakuje jednak głosów wskazujących, że zacieranie się granic pomiędzy dyscyplinami, jest złym kierunkiem. Dlatego panel ma dać odpowiedź na kluczowe pytanie, czy interdyscyplinarność badań naukowych jest szansą czy zagrożeniem dla dziedzin humanistycznych i społecznych. Tak zarysowana tematyka pozwala na udział w panelu przedstawicieli różnych dyscyplin.

dr Adrian Musiał

Afiliacja: brak
Opiekun Naukowy: dr Adrian Musiał

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Celem panelu jest podkreślenie roli jaką odgrywa muzyka i sztuka w kształtowaniu, a zarazem ekspresji tożsamości krajów iberyjskich i latynoamerykańskich.

Jakub Cupisz

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Opiekun Naukowy: dr hab. Urszula Ługowska, prof. UW

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Celem panelu jest stworzenie przestrzeni do zaprezentowania wyników badań oraz dyskusji nad nimi, a także integracja środowiska młodych badaczy zajmujących się naukami pomocniczymi historii oraz źródłoznawstwem historycznym. Zapraszamy zarówno historyków, jak i przedstawicieli dyscyplin pokrewnych (archeologia, historia sztuki), prowadzących badania w zakresie wszystkich epok (od starożytności po XX wiek). Zgłaszane referaty mogą podejmować zarówno problemy teoretyczne z zakresu nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa, jak i prezentować praktykę pracy z konkretnymi kategoriami źródeł z omówieniem przyjętej metodologii. Mile widziane będą również refleksje na temat perspektyw rysujących się przed naukami pomocniczymi historii i źródłoznawstwem historycznym w Polsce i na świecie. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie tytułu i abstraktu wystąpienia oraz dołączenie opinii opiekuna naukowego (posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego) na temat proponowanego referatu.

Jagna Rita Sobel

Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
Opiekun Naukowy: dr hab. Marek L. Wójcik

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Nauki społeczne wobec problematyki uzależnień
Do udziału w panelu zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych, przede wszystkim pedagogów i psychologów, ale również praktyków z zakresu edukacji, profilaktyki, wychowania, resocjalizacji i terapii.
Wygłaszane referaty mogą mieć charakter teoretyczny i empiryczny. Ich problematyka powinna odnosić się do zagadnienia używania substancji psychoaktywnych/ uzależnień behawioralnych, uwarunkowań powstawania uzależnienia, sposobów ich zapobiegania oraz leczenia i terapii.

mgr Marta Pięta-Chrystofiak
Damian Brohs

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr Wojciech Glac, prof. UG

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Jako naukowcy swoją uwagę często skupiamy przede wszystkim na procesie badawczym. Należy jednak pamiętać, że równie ważnym zadaniem jest dzielenie się swoimi odkryciami zarówno z wąskim gronem specjalistów, jak i ze społeczeństwem. Temu służy popularyzacja wiedzy. Popularyzowanie wiedzy naukowej nie jest niczym nowym, ale dopiero XXI w. dostarcza naukowcom narzędzi, których możliwości ogranicza jedynie wyobraźnia i kreatywność badacza. Narzędzia te nie tylko umożliwiają nadanie atrakcyjnej formy wykładom naukowym, ale także pozwalają dotrzeć do milionów odbiorców z najdalszych zakątków świata. W ramach panelu uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań, które mogą być wykorzystywane do popularyzacji nauki, zarówno ze wskazaniem na określoną dyscyplinę naukową, jak i w ujęciu interdyscyplinarnym.

dr Wacław Kulczykowski

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr Wacław Kulczykowski

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Różnorodne zagadnienia historyczne. Wystąpienia czterech studentów historii dotyczące wojskowości, kultury i wydarzeń i społeczeństwa. Od postaci Św. Michała Archanioła z uwzględnieniem jego zbroi na „Sądzie Ostatecznym” poprzez zagadnienie inwentarzy zamku krzyżackiego w Człuchowie aż po przewrót majowy oczami gazet i fenomen Fiata 126p w okresie Polski Ludowej.

Paweł Nowak

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: prof. dr hab. Beata Możejko

ZAPISY ZAKOŃCZONE

W trakcie panelu uczestnicy zachęcani będą do podjęcia próby identyfikacji uniwersalnych oraz specyficznie regionalnych wyzwań dla państw i społeczeństw kontynentu azjatyckiego.

dr Dominik Bień, dr Kornel Bielawski, Oliwier Jurczak

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, dr hab. Jarosław Nocoń prof. UG, dr hab. Danuta Plecka prof. UG, dr Kornel Bielawski, dr Dominik Bień

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Badania nad polskim językiem migowym (PJM) to dziedzina naukowa, która w Polsce istnieje od nieco ponad dwudziestu lat. Badania nad przekładem języka migowego to dyscyplina nieco młodsza, dopiero rozwijająca się. Ponieważ te dwa obszary są ze sobą dość mocno związane, w ramach panelu „Polski język migowy z perspektywy badań lingwistyczno-translatorycznych” młodzi naukowcy przedstawią wyniki swoich badań prowadzonych w obu tych obszarach. Prelegenci podzielą się najnowszą wiedzą naukową z zakresu lingwistyki i translatoryki migowej z perspektywy osób natywnie posługujących się PJM, jak i uczących się go jako języka obcego, zajmujących się dydaktyką PJM, jak i jego przekładem.

Paulina Zemlik

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Opiekun Naukowy: dr Aleksandra Kalata-Zawłocka

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Informacje wkrótce

Bartosz Chojnacki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: INFORMACJE WKRÓTCE

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Rola pedagogiki w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, wzmacnianiu integracji społecznej, zwiększaniu dostępności i budowaniu różnorodności kulturowej.

mgr Magdalena Popowska-Bracka, Dagmara Kubiak

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG oraz dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Każdy z nas doświadcza stresu, zarówno w miejscu zatrudnienia, placówce edukacyjnej lub na uczelni. Tematyka panelu obejmuje szeroki zakres znaczenia, wpływu na nasze zdrowie (zarówno psychiczne, jak i fizyczne) oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu na co dzień, poprzez techniki relaksacyjne i poprawę warunków pracy po wykorzystanie w tym celu najnowszych technologii, jak np. neurofeedback.

Aleksandra Wybrańska

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr Paweł Atroszko

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Wojna w Ukrainie, mimo bezprecedensowego okrucieństwa i tragedii ludzkich otworzyła nowy rozdział w stosunkach Ukrainy i Polski. Związki między oboma państwami nigdy dotąd nie były tak bliskie. Pomijając kwestię wsparcia humanitarnego współpraca obu narodów powiązana jest ściśle zarówno z polską jak i ukraińską sceną polityczną. Otwiera się również szeroki obszar współpracy gospodarczej (aktualnie jak i po zakończeniu wojny). Następuje również przenikanie zarówno kulturowe jak i kulturalne związane z szerokimi kontaktami między oboma narodami. Celem panelu jest omówienie przykładów działań w wymienionych obszarach, ale także perspektyw jakie tę współpracę czekają. Do udziału zapraszamy zarówno akademików jak i praktyków, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów, doktorantów i pracowników naukowych. W trakcie panelu mogą być wygłaszane prezentacje w języku ukraińskim, polskim i angielskim.


Війна в Україні, незважаючи на безпрецедентну жорстокість та людські трагедії,
відкрила нову сторінку в відносинах між Україною та Польщею. Зв’язки між обома
державами ніколи раніше не були настільки близькими. Крім питання гуманітарної
допомоги, співпраця між двома народами тісно пов’язана як з польською, так і з
українською політичною сценою. Відкривається також широкий спектр економічної
співпраці (тепер, так і після закінчення війни). Також відбувається заємопроникнення як культурних, так і культурологічних аспектів, пов’язаних з широкими контактами обох народів. Метою панелі є обговорення прикладів дій в зазначених областях, а також перспектив, які очікують на цю співпрацю. До участі запрошуємо як академіків, так і практиків, представників громадських організацій, студентів, аспірантів та наукових працівників. Під час панелі можуть бути виголошені презентації українською, польською та
англійською мовами.

mgr Dominik Bień, Andrzej Nuckowski || Домінік Бєнь, Анджей Нуцковський.

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr hab. Artur Bracki, prof. UG, dr Mariusz Brodnicki || dr hab. Артур Брацкі, професор UG, dr Маріуш Бродницький

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Panel oscyluje wokół tematyki wpływów, jakie wywiera sztuka na tożsamość współczesnego człowieka. Tematem badań są szeroko pojęte teksty kultury, które przyczyniają się do zmian w spojrzeniu na postawy i role społeczne. Ewolucja tożsamości społecznej zachodzi stale i wciąż pozostaje w procesie wiecznej kreacji, a klucz do zrozumienia tego procesu może leżeć w interpretacji dorobku kulturowego danej społeczności. Analizę właśnie tego rodzaju ma na celu panel „Twórczość współczesna a kreacja tożsamości społecznej”.

Aleksandra Gołda

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Opiekun Naukowy: dr Marcin Kołakowski

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Według analiz WHO, jedna na cztery osoby na świecie ma problemy ze zdrowiem psychicznym. W głównej mierze problemy psychiczne dotykają dorosłych jednak z roku na rok można zaobserwować wzrost diagnozowanych przypadków wśród dzieci. Wyniki badań przeprowadzonych przez UNICEF podają, iż częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (10-19 lat) w Polsce wynosi 10,8%, co stanowi poważny problem zdrowotny, społeczny, a także ekonomiczny. Niezdiagnozowane oraz nieodpowiednio leczone przypadki mogą przyczyniać się do wielu komplikacji zdrowotnych, a nawet śmierci. W związku z tym proponujemy interdyscyplinarny panel, którego celem jest akademicka dyskusja skupiająca się wokół zaburzeń psychicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki.

mgr Ewelina Bogdańska-Chomczyk

Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Opiekun Naukowy: dr hab. n. med. Anna Kozłowska, prof. UWM

ZAPISY ZAKOŃCZONE

NAUKI

ŚCISŁE,

PRZYRODNICZE,

MEDYCZNE I

TECHNICZNE

Panel obejmuje zagadnienia związane z molekularnymi podstawami nowotworzenia, działaniem związków chemoprewencyjnych i antynowotworowych, celami potencjalnej interwencji terapeutycznej, nowymi strategiami zwalczania nowotworów.

dr Aleksandra Hać

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr Aleksandra Hać

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Bioróżnorodność to rozmaitość form życia rozpatrywana na 3 poziomach – genowym, gatunkowym i ekosystemalnym. Panel ten jest dedykowany dla wszystkich prac o tematyce bioróżnorodności w skali krajowej jak i zagranicznej.

mgr Beata Bieszczad

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Zapraszamy wszystkich prelegentów którzy chcą zaprezentować prezentacje lub postery na chemiczne oraz środowiskowe klimaty. Panel jest szeroko interdyscyplinarny.

Zapraszamy szczególności studentów i doktorantów chemii, ochrony środowiska i biznesu chemicznego. 

mgr Mateusz Baluk,
Damian Makowski

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr inż. Aleksandra Pieczyńska, dr Natalia Gruba, dr inż. Paweł Mazierski

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Morza i oceany pokrywają 2/3 Ziemi, stanowiąc rezerwuar niesamowitej różnorodności biologicznej. Organizmy funkcjonujące w tym specyficznym środowisku oraz procesy jakie przeprowadzają stanowią obiekt zainteresowania wielu badaczy i badaczek morza pod względem ekologicznym, molekularnym oraz biotechnologicznym. Celem panelu jest zgromadzenie osób fascynujących się oraz prowadzących badania nad ekosystemami morskimi i żyjącymi w nich organizmami, zarówno należących do morskiej fauny jak i flory. Panel obejmuje tematykę około oceanograficzną oraz związaną z biologią morza.

Wiktoria Chudzik

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr Ilona Złoch

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Panel skupia się na zastosowaniu bakteriofagów, enzymów bakteryjnych a także peptydów litycznych jako nowych strategii w zwalczaniu bakterii. W dobie wielolekooproności jest to temat szeroko poruszany, a każdy skuteczny czynnik antybakteryjny może przyczynić się do zredukowania ilości niebezpiecznych dla nas drobnoustrojów, dlatego temat ten powinien być szeroko rozpowszechniony.

mgr Karolina Ciemińska

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Tematyka panelu skupia się na badaniach dotyczących wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na rośliny wyższe i wodne organizmy fotosyntetyzujące, takie jak mikroglony czy cyjanobakterie. Wszechobecne zanieczyszczenia, susza, chłód, promieniowanie UV i inne niekorzystne warunki środowiska wywołują w roślinach stres, który objawia się zmianami metabolicznymi, fizjologicznymi, a także genetycznymi. Badanie odpowiedzi organizmów roślinnych na czynniki środowiskowe jest więc kluczowe, aby poznać mechanizmy zaangażowane w utrzymanie homeostazy, umożliwiające selekcję organizmów o pożądanych cechach, czy też tworzenie nowych gatunków, bardziej odpornych na działanie stresorów. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich wystąpień i plakatów, zarówno z zakresu prac eksperymentalnych, jak i przeglądowych.

mgr Martyna Zalewska,
mgr Dominika Kapuścińska

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: dr hab. Anna Aksmann

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Informacje wkrótce

Bartosz Chojnacki

Afiliacja: Uniwersytet Gdański
Opiekun Naukowy: Informacje wkrótce

ZAPISY ZAKOŃCZONE